BAYİ AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz ÜMİT BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, (Bundan böyle kısaca “ÜMİT BİSİKLET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

ÜMİT BİSİKLET, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres:Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cadde No: 27/1
Arnavutköy - İSTANBUL
Telefon :0 212 771 22 50
Fax :0 212 771 32 82
E-posta :kvkk@umitbisiklet.com.tr

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

  • Kimlik doğrulanması ve kayıt oluşturulması amacıyla,
  • Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
  • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,
  • Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi amacıyla,
  • Siparişler ile ilgili şikâyetlerin çözülmesi amacıyla,
  • Önceden onay verilmesi kaydı ile yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
  • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari, istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,
  • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,
  • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,
  • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması amacıyla,
  • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması amacıyla,
  • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla,
  • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,
  • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
  • E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
  • Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
  • "Kanun" da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

C. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan veriler, ÜMİT BİSİKLET’ in bayilerden (potansiyel bayilerde dahil olmak üzere) aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel veriler;

  • Bayilik sözleşmesi, tedarikçi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile,
  • https://www.umitbisiklet.com.tr/ (Bayi başvurusu) kanalı ve iletişim formu ile,
  • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ÜMİT BİSİKLET adına işletilen hesaplar kanalı ile,
  • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, kargo gönderileri, bilgi formları da dâhil vs. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
  • ÜMİT BİSİKLET’in katıldığı eğitimler, seminerler, fuarlar kanalı ile,
  • Teknik servis ve çağrı merkezi kanalları ile, toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, ÜMİT BİSİKLET’in bayilere  daha  iyi  ve  kaliteli  hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, teminatlandırma ve risk analizlerinin yapılabilmesi gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
1 - Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
2- Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin  işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK 6. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
1- Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

2- Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3- Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, risk yönetim bilgileri, finansal bilgiler, gerektiği kadarıyla aile bireyleri ve yakınları bilgisi, referans bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, hukuki bilgiler, müşteri işlem bilgileri ve pazarlama bilgileridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. ÜMİT BİSİKLET, hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Kayıt olduğunuz esnada verilen giriş bilgilerinizi, kullanıcı adını ve şifrenizi korumakla yükümlüsünüz.

ÜMİT BİSİKLET'İn sahibi olduğu internet sitelerinde; kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilmektedir;

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

  • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
  • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
  • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
  • Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
  • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
  • ÜMİT BİSİKLET tarafından kullanılan ERP vs. diğer bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
  • ÜMİT BİSİKLET’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
  • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
  • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
  • ÜMİT BİSİKLET’in ortakları/hissedarlarıyla,
  • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E- Süre;

ÜMİT BİSİKLET, Bayilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. ÜMİT BİSİKLET, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanununa göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Potansiyel Bayilerin kişisel bilgileri 1 yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

F. Veri Sahibinin Hakları;

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.umitbisiklet.com.tr İnternet adresimizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “HADIMKÖY MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO: 27/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya ümitbisiklet@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından ÜMİT BİSİKLET’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz.  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ÜMİT BİSİKLET tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanmasına ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmenin tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan, tarafıma tebliğ edilen Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Söz konusu bilgilendirmeler ve Aydınlatma Metni dâhilinde, özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenmesine ve yukarıda sayılan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğimi, kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgilerdeki değişiklikleri bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.